Algemene voorwaarden

Op alle producten en diensten van Anaïta zijn de volgende de algemene voorwaarden van toepassing. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve en commerciële doeleinden van Anaïta gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

LIDMAATSCHAP

Het bestuur behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap van de studio te weigeren. Elk lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de aankoop. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze regels gespecificeerd. Anaïta is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Een lidmaatschap kan binnen 10 kalender dagen na afsluiting beëindigd worden, indien het lid vindt dat het lidmaatschap niet overeenkomt met zijn of haar verwachting. Daartoe dient het lid minimaal drie keer een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan Anaïta. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de contributie over de eerste periode. Eventuele vooruitbetaalde contributiegelden voor de resterende looptijd van de overeenkomst worden gerestitueerd.

INSCHRIJFGELD, ADMINISTRATIE & CONTRIBUTIE

Het lidmaatschap dient van tevoren maandelijks via automatische afschrijving te worden betaald. Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand te rekenen vanaf het einde van uw huidige lidmaatschapsperiode. De aankoop, het beheer en de afronding van je lidmaatschap verloopt volledig via Eversports.

BEVROREN LIDMAATSCHAP

‘Bevriezing’ dient uiterlijk 1 kalendermaand van tevoren schriftelijk aan de receptie in de studio te worden aangevraagd. Het lidmaatschap kan minimaal 1 maand tot maximaal 6 kalendermaanden worden bevroren. Een lidmaatschap kan uitsluitend bevroren worden wegens ziekte of zwangerschap. Er dient bij bevriezing altijd een bewijs van arts en/of ziekenhuis te worden aangeleverd. Na de afgesproken stopperiode wordt het lidmaatschap automatisch weer geactiveerd.

EVENTS

Deelname aan een event is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze regels is gespecificeerd. Anaïta is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Na succesvolle inschrijving en betaling is deelname aan een event verzekerd. Afmelden van de reeds betaalde deelname is mogelijk, maar Anaïta is niet gehouden om de kosten van deelname te restitueren.

DIENSTEN, PRIVE SESSIES, ETC

Een gekochte dienst, prive sessie (zoals bijvoorbeeld: een bepaald type healing, tarot reading) is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar, tenzij anders in deze regels is gespecificeerd. Anaïta is gerechtigd hierop uitzonderingen te maken. Na succesvolle aankoop en betaling is afname van de dienst verzekerd. Afmelden van de reeds betaalde dienst of privé sessie is mogelijk, maar Anaïta is niet gehouden om de kosten van deelname te restitueren.

ETENSWAREN, DRANK, ROKEN en HUISDIEREN

Anaïta is een rookvrije vestiging, roken is derhalve verboden. Huisdieren zijn binnen de studio niet toegestaan.

OPZEGGEN

Ieder lid kan te allen tijde haar lidmaatschap opzeggen door dit tenminste 1 kalendermaand voorafgaand aan het einde van de lopende maand, via Eversports. Indien geen schriftelijke opzegging ontvangen is, blijft het lidmaatschap actief.

OPENINGSTIJDEN & TARIEVEN

Anaïta is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt Anaïta zich het recht voor de studio te sluiten zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan. Jaarlijks kan er voor alle lidmaatschappen prijsverhoging plaatsvinden volgens de indexering van het CBS. Anaïta zal minimaal één maand voor de ingangsdatum van de prijsverhoging een tarievenlijst kenbaar maken.

LATE ANNULERING EN NO SHOW

Je kunt je tot 12 uur voorafgaand aan een ingeschreven les, uitschrijven. Annuleer je de les te laat of kom je niet opdagen, dan brengen we 7 euro bij je in rekening. Je ontvangt hiervoor een los betaalverzoek. Deze dien je binnen 3 dagen te betalen. Bij het niet betalen van deze vergoeding, bevriest Anaïta je account totdat je hebt betaald.

KLEDINGSVOORSCHRIFTEN & TARIEVEN

In de studio dient te allen tijde correcte kleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone schoenen te dragen.

VEILIGHEID & AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de faciliteiten binnen Anaïta geschiedt op eigen risico. De faciliteiten beperken zich niet alleen tot alleen tot de ruimtes, maar omvatten ook alle lessen, events, samenkomsten, gebruik van toiletten, kleedkamers, kinderopvang, etc. Anaïta is niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij Anaïta hierbij opzet of grove schuld te verwijten is. Voor zover het lid enige aanspraak op schadevergoeding jegens Anaïta geldend kan maken, zal deze aanspraak niet verder kunnen gaan dan hetgeen waarvoor Anaïta zich heeft verzekerd.

OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door het bestuur van Anaïta beoordeeld. Alle geschillen die tussen Anaïta en leden ontstaan zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Haarlem. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing.